تبلیغات


PMID شماره منحصر به فرد هر مقاله در پایگاه اطلاعاتی PubMed می باشد که در لینک مقاله وجود دارد. برای مثال اگر لینک مقاله "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556032" باشد، PMID آن 7556032 خواهد بود.